Frogn SVs program 2023-2027

Frogn – en åpen og demokratisk miljøkommune – med muligheter for alle!

Frogn er en kommune med mange gode kvaliteter. Men både trehusmiljøet i gamle Drøbak, tilgangen til fjorden og forekomsten av større skogsområder er under sterkt press fra utbyggere og grunneiere som ønsker størst mulig fortjeneste. SV prioriterer felleskapsløsninger framfor et uregulert, markedsstyrt samfunn der de økonomiske forskjellene øker, mens marka og strandsonen bygges ned og funkishusene invaderer den gamle trehusbebyggelsen. Stem SV i kommunevalget!

I valgperioden 2023 – 2027 vil Frogn SV jobbe for:

Boliger til alle

Drøbak sentrum og områdeplan gamle Drøbak

Drøbak sentrum er preget av den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen fra 1700-tallet. Gamle Drøbak verneområde står på Riksantikvarens NB-liste over verneverdige trehusbyer i Norge. Frogn SV vil beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. Like viktig som å sikre bygningsmiljøet innenfor antikvarisk område, er det å bevare kulturmiljøet samlet med hus, hager, gårdsrom, trær, stier og smett. Badeparken må skjøttes og restaureres regelmessig for å ta vare på parkens egenart med naturmangfold og kulturminner. Kirkeparken må skjermes mot større arrangementer som belaster røttene til de gamle trærne. Kulturarrangementer i Badeparken bør begrenses til området rundt scenen.

Frogn SV vil

En god politikk for klima, miljø og naturmangfold. Vern av Frognmarka.

Frogn kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå Årsak til økningen av klimagasser i atmosfæren er menneskets bruk av fossilt brensel som olje, gass og kull. Like viktig som å stanse og redusere klimagassutslippene er det å ta vare på skog, myr, jord og hav som bidrar til å lagre store mengder karbon. FNs klimakonferanse i Egypt i 2022 holdt fast ved at temperaturøkningen globalt ikke bør overstige 1,5 grader, selv om mange mener at dette begynner å bli urealistisk når det gjøres så lite konkret for å nå målet. Frogn SV mener at alle kommuner må forplikte seg til å redusere, og på sikt stanse de menneskeskapte klimagassutslippene. Det må gjøres ved å følge opp ambisiøse mål med konkrete tiltak på kort og lang sikt. Arealplanlegging med krav om arealnøytralitet, og arealregnskap knyttet til kommunens klimaregnskap, er viktige kommunale verktøy som SV vil arbeide for.

Vern om naturmangfoldet

Tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene, heter det i en rapport fra FNs naturpanel. Ikke minst fordi mangfoldet allerede reduseres som følge av klimaendringene. Tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden 1 million arter står i fare for å bli utryddet globalt. I Norge står over 2000 arter i fare for å bli utryddet mens hele 4000 arter står på Artsdatabankens rødliste over truede og sårbare arter. Ett av hovedbudskapene i rapporten fra FNs naturpanel. er at det må store samfunnsendringer til for å unngå fortsatt tap av naturmangfold.

Stopp avskoging i Frogn kommune

I området Holt – Måna er mange hundre mål med skogsområde rasert, planert og snart klar for asfaltering. Dette er et skrekk-eksempel på kortsiktig, naturfiendtlig og klimafiendtlig næringspolitikk. Norske skog- og myrområder binder store mengder karbon, samtidig som det er leveområde for et stort antall plante- og dyrearter. Både ut fra klimahensyn og ut fra hensynet til naturmangfold er det derfor viktig å hindre slik uansvarlig avskoging i kommunen. Vi må rett og slett unngå å bygge ut mere natur. Prinsippet om arealnøytralitet er nå vedtatt som verbalvedtak i kommunens Handlingsplan og budsjett for 2022 – 2025. Dette betyr at utbygging skal foregå i områder som allerede er berørt av utbygging. Kommunen må føre et arealregnskap.

Marin forsøpling – avfall og forurensning

Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. Mikroplast er en trussel både mot dyreliv langs kyst og i havet, mot sjømatressursene og vår framtidige bruk av kyst- og havområdene. Frogn SV ønsker en mest mulig sirkulær økonomi, der vi reduserer, gjenbruker og resirkulerer ressurser i all produksjon. Mere ressurser kan utnyttes smartere for høyest mulig verdiskaping, f.eks. først til mat, så dyrefor og til slutt energi. Vi vil følge opp utvikling av den kommunale avfallshåndteringen. Frogn er en kystkommune, og vi som bor her opplever fra år til år hvordan livet i Oslofjorden endres. Færre blåskjell, færre torsk og tilgroing med nye arter som ødelegger den opprinnelige bunn-vegetasjonen. Det ser ut som fjorden allerede har nådd tålegrensen for forurensning. Oslofjordplanen må følges opp aktivt av alle kommuner som slipper ut avfall i fjorden.

Frogn SV vil

Idrett og friluftsliv

Sikring av nærturområder der folk bor er viktig, både for folkehelse, trivsel og for naturmangfold / klima. Tilrettelegging for bredde-idretten bør også prioriteres høyt.

Frogn SV vil

Kultur

Frogn har lange kulturtradisjoner med eksempelvis billedkunst, trehus-arkitektur og musikk- og teaterliv. Kommunen er rik på kulturminner, og det er et betydelig antall frivillige organisasjoner som bærer arven videre. Drøbak kunstforening, Verneforeningen Gamle Drøbak og Oscarsborg-operaen er gode eksempler. Kulturbegrepet er bredt og SV ønsker et mangfoldig og rikt kulturliv som når alle i Frogn, uavhengig av alder og bakgrunn.

Frogn SV vil

Barnehager

Gode barnehager er viktige på mange plan. De gir trivsel og glede, utvikling av språk, sosiale og fysiske ferdigheter for å nevne noe. Barnehagen kan også være et sted for å sette inn tidlig støtte til barn med spesielle behov. Men gode barnehager krever god bemanning med god kompetanse i tillegg til gode lokaler og gode utearealer.

Frogn SV vil

Frognskolen

Skolen skal gi god og tilpasset læring til alle barn og unge. Derfor satser SV på den offentlige fellesskolen. Dette er viktig for at alle barn får et godt opplæringstilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn. Dessverre ser vi at mye av undervisningen i skolen blir gjennomført av ansatte uten lærerutdanning. Dette går selvsagt ut over kvaliteten på undervisninga, og kommunen har en stor utfordring i å rekruttere / beholde kvalifiserte lærere. Informasjonsflyten må være god for å kunne tilrettelegge for dialog og drøfting samt medvirkning og medbestemmelse. Innvandrerfamilier må få informasjon fra skole og kommune på eget språk. Synkende barnetall er en utfordring for videre planlegging av skolestruktur. En eventuell endring i skolestrukturen i kommunen må baseres på grundige saksutredninger og reelt tallgrunnlag som også inkluderer økningen i antall flyktningebarn og kostnader ved evt nybygg. Når viktige endringer foreslås for skoleverket og i skolestrukturen, må kommunen legge til rette for full offentlighet om slike forslag. SV vil i det lengste motsette seg å slå sammen / legge ned skoler, selv om kommuneøkonomien er dårlig. Skolen må tilføres ressurser for god integrering av minoritetsbarn.

Frogn SV vil

Hindre frafall i videregående skole

Jobben mot frafall i videregående skole starter allerede i barnehagen og videre i barne- og ungdomsskolen. SV vil at det settes inn tiltak når nødvendig, ikke minst i overgangene mellom barneskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående. Alle elever, også minoritetselever, må få den oppfølgingen de trenger

Frogn SV vil

Vold og overgrep i nære relasjoner

Vold og overgrep er blant de mest ekstreme utslagene av det skjeve maktforholdet mellom kjønnene. Menns vold mot kvinner og barn utgjør en risiko mot liv, helse og trygghet. Men tiltak må også rettes mot kvinner som bruker vold i nære relasjoner. Vi må opprettholde beredskap gjennom døgnåpne krisesentre for både kvinner og menn og ha kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner for å sikre trygghet for alle. Tilsvarende må vi opprettholde et høyt nivå i barnevernstjenesten som skal forebygge vold og overgrep mot barn

Frogn SV vil

Innvandring og integrering. Nei til rasisme!

Frogn er en flerkulturell kommune hvor det bor folk med bakgrunn fra mange ulike land. Det er en ressurs for kommunen å ha et stort mangfold blant innbyggerne. Likevel er det fortsatt slik at folk med annen etnisk bakgrunn kan oppleve rasisme, også i Frogn. Frogn SV vil bekjempe rasisme i alle sammenhenger! Vi ser det som et mål at både kulturlivet, utdanningsmiljøene, næringslivet og kommunale arbeidsplasser skal avspeile mangfoldet blant innbyggerne. Et fungerende flerkulturelt samfunn betyr at representanter for ulike minoriteter deltar og bidrar på alle nivåer i samfunnslivet. Flyktningsituasjonen i verden utvikler seg fra vondt til verre som resultat av kriger, sult, og fattigdom. Prosessen forverres av et stadig varmere globalt klima, med ekstrem tørke og styrtregn om hverandre. Aldri har så mange mennesker vært på flukt. Norge har åpnet for et betydelig antall flyktninger fra Ukraina, men vi må heller ikke glemme flyktningestrømmen over Middelhavet.

Frogn SV vil

Et inkluderende arbeidsliv

Frogn SV vil arbeide for at det lyses ut hele og faste stillinger i Frogn kommune. Lover og regelverk må brukes aktivt for å øke stillingsprosenten i eksisterende deltidsstillinger, og redusere bruken av ufrivillig deltid. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte med hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet for ansatte. Samtidig er det mange som opplever at tida ikke strekker til når begge jobber fulltid, barn skal følges opp og foreldrene kommer i en alder der de trenger mer hjelp. Dette har aktualisert behovet for kortere arbeidstid som for eksempel 6-timers arbeidsdag for småbarnsforeldre.

En god alderdom

Eldrepolitikk handler både om friske eldre og eldre som har behov for bistand fra det offentlige. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i sitt omsorgsbehov. En aktiv og trygg tilværelse holder folk friske lenger. Det er viktig at flere aktivitører og miljøarbeidere ansettes i sykehjem og i omsorgsboliger. Særlig viktig er dette i omsorgsboliger for demente.

Frogn SV vil

En god helse- og sosialpolitikk

SV vil arbeide for et verdig og aktivt liv for alle i kommunen, for de som er funksjonshemmet eller som rammes av sykdom, ulykker eller sosiale problemer.

Frogn SV vil

Næring i Frogn

En god politikk for et bærekraftig næringsliv.

Frogn SV arbeider for et bærekraftig og miljøvennlig næringsliv i Frogn. Kommunen har satt av mer enn tilstrekkelig arealer til plasskrevende næringsvirksomhet (Holt – Måna, Fossenområdet innerst i Bunnefjorden og Holter nær Dyrløkke). SV ønsker ikke videre nedbygging av naturområder. Vi mener at vekst av næringsvirksomhet utover de allerede avsatte arealene, bør skje i form av lite arealkrevende virksomhet. Holter næringspark ved Drøbak City kan f.eks. videreutvikles. Frogn er i stor grad preget av pendling til andre kommuner. Frogn SV ønsker å legges til rette for at flere kan bo og jobbe i kommunen. Frogn kommune med sine verdifulle matjordressurser er, og bør fortsette å være en viktig landbrukskommune og matprodusent. Frogn har alle forutsetninger for å være en god leverandør av kvalitetsprodukter fra landbruket. Frogn SV ønsker streng håndheving av forbud mot nedbygging av dyrka mark. Vi mener det ligger godt til rette for samarbeid med landbruksorganisasjonene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Ås for å utvikle et enda mer miljøvennlig landbruk i Frogn. Det er viktig å sikre lokal og kortreist mat i Follo. Turisme er en viktig næringsvei i Frogn. Gamle Drøbak har et unikt bygningsmiljø som sammen med kystlinjen i kommunen er en hovedattraksjon. Alle former for utbygging som svekker Gamle Drøbaks særpreg, må unngås, både av hensyn til turismen og av hensyn til antikvariske verdier som Drøbaks innbyggere vil ta vare på og vi har ansvar for å bevare. Med en gradvis fortetting og modernisering av Gamle Drøbak står vi i fare for å ødelegge særpreget og helheten som er årsaken til at turistene kommer hit. Kommunikasjonen til og fra Drøbak sentrum må bedres, slik at det i minst mulig grad er nødvendig å bytte buss for relativt korte reiser internt i kommunen. Frogn SV ønsker også at mesteparten av fergetrafikken mellom Drøbak og Oscarsborg skal gå via Sjøtorget. Vi er negative til planene om nytt fergeleie på Husvik, med nedbygging av strandområdet.

Frogn SV vil

Kommuneøkonomi

Frogn har opparbeidet seg en gjeld på over 2 milliarder kroner. En så høy gjeldsgrad utgjør fare for kutt i kommunens tjenester til innbyggerne. Dessverre har kommunen i en årrekke hatt for store lånopptak og for høye investeringer. Dette legger begrensninger på hva som er mulig å få til de neste åra. Eiendomsskatt er en nødvendig konsekvens av den økonomiske situasjonen, og Frogn SV ønsker den videreført. På grunn av økte levekostnader for folk, ønsker vi å unngå at eiendomsskatten økes mer enn nødvendig. Vi mener også at inntektene fra eiendomsskatten i størst mulig grad skal benyttes til å betale gjeld. Vårt øvrige program beskriver hvilke kommunale utgifter vi vil prioritere.

En åpen og demokratisk kommune

Frogn SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av demokrati også mellom valgene, og vil støtte nye, inkluderende og framtidsrettede metoder for demokratisk medvirkning. Det skal være lett for innbyggerne å få den informasjonen de har behov for. Det betyr bl.a. at språk i saksdokumenter og på nettsider må være tydelig og forståelig. Saksdokumenter og elektroniske arkiver kan gjøres enda mere tilgjengelige og med bedre søkbarhet. Frogn SV vil jobbe for at demokratiske prosesser skal fungere slik at folk kan ha tillit til det politiske systemet.

Frogn SV vil